انجام تمرینات هوازی اینتروال پرشدت HIIT (تمرین متناوب با شدت زیاد و شدت کم مثل دوی سرعت یک دقیقه با راه‌رفتن 30 ثانیه‌ای) به مدت 15 الی 20 دقیقه در روز می‌تواند چربی بیشتری نسبت به انجام 30 الی 40 دقیقه تمرین هوازی با سرعت آرام و متوسط بسوزاند.

doye sorati_farshid nezakati personal trainer.jpg

 

تحقیقات جدید حاکی از آن است که می‌توانید HIIT کوتاه هم اجرا کنید. دانشمندان کانادایی یک گروه از ورزشکاران را به انجام 3 جلسه تمرین هوازی در هفته، هر جلسه 30 الی 60 دقیقه با سرعت آرام و مداوم دعوت کردند و به مدت 6 هفته این برنامه را ادامه دادند. آنها گروه دیگری را به انجام 4 الی 6 سری روی سرعت 30 ثانیه‌ای با استراحت‌های 4 دقیقه‌ای بین آنها مشغول کردند. جالب است بدانید که دوهای سرعت بیشتر از 2 برابر گروه دیگر باعث چربی‌سوزی شدند و افراد تحت آزمون چیزی حدود نیم کیلو هم عضله اضافه کردند.