b_140_94_13421772_00_images_articles_workout_plank_farshid_nezakati_personal_trainer_1.jpg

صاف نگهداشتن بدن تا یک جایی موثر است! پس از آن باید روش دیگری اتخاذ کنید تا از حرکت پلانک تاثیرات قابل توجهی در توسعه 6 تکه شکم ببینید.

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_workout_concentration_curl_farshid_nezakati_personal_trainer2.jpg

جلوبازو تمرکزی یا همان جلوبازو تک دمبل خم حرکتی است که آرنولد را در حال اجرای آن در عکسها زیاد دیدهاید، همان حرکتی که از کمر به جلو خم شده و به صورت تکدست در حال پمپکردن جلوبازوهایش است.

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_workout_Bench-Press_farshid_nezakati_personal_trainer1.jpg

بدون شک هیچ حرکتی را در تمرینات وزنه پیدا نمیکنید که بتوانید با پرس سینه برابری کند! رکورد پرس سینه شما چقدر است؟ همچنان این سوال در صدر سوالاتی است که از اعضای باشگاههای بدنسازی پرسیده میشود. اما آیا شما این حرکت را به خوبی میشناسید؟

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_workout_Elbow-Flare_farshid_nezakati_personal_trainer4.jpg

پشت بازو دمبل پشت گردن نشسته حرکتی است که روی عضلات 3 سر پشت بازو بهویژه بخش بلند آن اعمال فشار میکند. اجرای درست حرکت و جایگاه آن در برنامه تمرین به اضافه جایگزینهای آن را در این مقاله معرفی میکنیم.

ادامه مطلب ...