Improve Your fitness with Farshid

برنامه تمرینی درخواستی بر اساس هدفی که اعلام می کنید و با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی، آسیب های احتمالی، جنسیت، محدودیتهای تجهیزاتی و… مختص شخص شما بطور کامل توسط خودم طراحی و تنظیم می شود

رژیم غذایی

ارائه رژیم غذایی تحت نظر متخصص تغذیه

تومان ۵۰۰.۰۰۰ / ماهانه

برنامه تمرینی

برنامه ورزشی اختصاصی با توجه به شرایط و توانایی های شما

تومان ۱.۰۰۰.۰۰۰ / ماهانه

پکیج برنامه تمرینی و رژیم غذایی

برنامه ورزشی اختصاصی با توجه به شرایط و توانایی های شما

به همراه ارائه رژیم غذایی تحت نظر متخصص تغذیه

تومان ۱.۳۰۰.۰۰۰ / ماهانه