Improve Your fitness with Farshid

برنامه تمرینی درخواستی بر اساس هدفی که اعلام می کنید و با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی، آسیب های احتمالی، جنسیت، محدودیتهای تجهیزاتی و… مختص شخص شما بطور کامل توسط خودم طراحی و تنظیم می شود

رژیم غذایی

ارائه رژیم غذایی تحت نظر متخصص تغذیه

تومان ۱۵۰.۰۰۰ / ماهانه

برنامه تمرینی و رژیم غذایی

برنامه ورزشی و رژیم غذایی اختصاصی متناسب با شرایط و توانایی های شما

تومان ۴۰۰.۰۰۰ / ماهانه

برنامه تمرینی

برنامه ورزشی اختصاصی با توجه به شرایط و توانایی های شما

تومان ۳۰۰.۰۰۰ / ماهانه